Co znamená EQF a ECTS

Co znamená EQF a ECTS

EQF (European Qualifications Framework) je rámec kvalifikací pro Evropu, který má za cíl sjednotit a porovnávat různé kvalifikace v Evropské unii. Je to nástroj pro přenositelnost a uznání kvalifikací mezi zeměmi EU a pro porovnávání kvalifikací mezi různými obory. EQF se skládá ze 8 úrovní, kde úroveň 1 odpovídá nejnižšímu stupni kvalifikace (například základnímu vzdělání) a úroveň 8 nejvyššímu stupni kvalifikace (například doktorskému studiu).

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) je systém pro přenos a akumulaci studijních kreditů mezi vysokými školami v Evropské unii. Cílem ECTS je umožnit studentům přenášet studijní kredity získané na jedné škole na jinou školu a také umožnit porovnávat a hodnotit studijní výkony mezi školami. ECTS se používá hlavně při mezinárodních výměnách studentů a při přijímacích řízeních na vysoké školy.

Boloňský proces je série opatření, která byla přijata Evropskou unií a jejími členskými státy v roce 1999 s cílem reformovat vysoké školství v Evropské unii. Cílem tohoto procesu je vytvořit jednotný evropský prostor vysokého školství, který umožní studentům a akademikům volně se pohybovat a studovat v různých zemích EU.

Jedním z hlavních cílů boloňského procesu je zajistit srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací mezi různými vysokými školami a zeměmi EU. K tomu slouží několik nástrojů, jako je EQF (European Qualifications Framework) a ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

ECTS je systém pro přenos a akumulaci studijních kreditů mezi vysokými školami v Evropské unii. Každý předmět nebo kurz na vysoké škole má určitý počet kreditů, které odpovídají určitému množství práce, kterou student musí vynaložit na jeho získání. Například jedna kreditová jednotka ECTS odpovídá 25-30 hodinám práce studenta, což může zahrnovat přednášky, cvičení, samostudium atd. Počet kreditů ECTS, které student musí získat pro ukončení studia, se liší podle oboru a úrovně studia. Například bakalářské studium obvykle vyžaduje získání 180 až 240 kreditů ECTS, zatímco magisterské studium obvykle vyžaduje získání 60 až 120 kreditů ECTS.